03.06.2022 г.

 

      ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

      ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

      ФИНАНСОВИ       УСЛУГИ

 

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, бул.“Тутракан” № 71, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - чрез директно възлагане на обществена поръчка, кани всички заинтересовани институции да представят оферта за избиране на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за срок от 2 (две) години.

 

 

 Предмет на услугата: „Избор наизпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на „Свободна зона – Русе“  ЕАД.

Поканата може да се изтегли от ТУК

Методиката за оценка може да се изтегли от ТУК

Оферта Приложение №2 може да се изтегли от ТУК

 

 

 

08.11.2021 г.

                                         О Б Я В А

„Свободна зона – Русе“  ЕАД, гр.Русе, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 година.

Информация за дружеството :

Име на дружеството

Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2020 г.

Нетни приходи от продажби (хил. лв.) през 2020 г.

 
 

         „Свободна зона – Русе“ ЕАД

8 299

2 455

 

„Свободна зона – Русе”  ЕАД изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Обектът на одит не се дели и кандидатите участват за изпълнението му в цялост.

Избраното одиторско дружество ще сключи договор със „Свободна зона – Русе” ЕАД за извършване на независим финансов одит на неговия индивидуален годишен финансов отчет за 2021 година.

Изисквания за допускане към участниците

Участниците следва да отговарят кумулативно на следните условия:

 1. Да бъде одиторско дружество, с регистрирани одитори по смисъла на §1 т.36 от ДР на ЗНФО;
 2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества;
 3. Участникът следва да няма неуредени договорни отношения със „Свободна зона - Русе“ ЕАД и дружества от Групата НКИЗ, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с дружествата от групата „НКИЗ“).

 

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

 • Обща цена на одита без ДДС
 • Общ брой работни часове за проверка и заверка на ГФО за 2021 год.
 • Общ брой работни часове за текущи консултации включително в сферата на вътрешния одит.

 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи спазването на посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в затворен и запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията от 9.00 ч. до 17.00 ч. на адрес: „Свободна зона – Русе” ЕАД, гр.Русе, бул. „Тутракан” № 71. За допълнителна информация в срока за подаване на оферти на тел.: 082 880809.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2020 г.

О Б Я В А

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 година

Информацията за „Свободна зона - Русе” ЕАД е следната:

Балансова стойност на активите за 2019г. 7915 хил. лв.;

Нетни приходи от продажби за 2019г. 2434 хил. лв.;

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията – до 17:00 часа 22.12.2020 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, „Свободна зона - Русе” ЕАД, и да съдържат:

 1. Обща цена на одита без ДДС;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 082/ 880-800

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2020 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за избор на изпълнител на услуга със следния предмет:„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договориза 2021година:

 • Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;
 • Застраховка „Каско”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
 • Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;
 • Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Срок за подаване на оферти:  03.12.2020 г., 12:00 часа.

 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ  ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2020 г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертите – до 17:00 ч. на 12.03.2020 г.

Пълният текст на поканата изтеглете от  ТУК

Приложение № 1 към поканата изтеглете от ТУК

Методиката за оценка на офертите изтеглете от  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2019 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за избор на изпълнител на услуга със следния предмет:„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори за 2020 година:

 • Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;
 • Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
 • Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;
 • Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Срок за подаване на оферти:  25.11.2019 г., 12:00 часа.

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2019 г.

О Б Я В А

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2019 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2018 г. е в размер на 11 073  хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията – до 17:00 часа 28.11.2019 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, „Свободна зона – Русе” ЕАД, и да съдържат:

 1. Обща цена на одита;
 2. Брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.
За контакти: 082/ 880-800.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.11.201г.

 „СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за избор на изпълнител на доставка със следния предмет: „Доставка на газ пропан – бутан за мотокарите на „Свободна зона – Русе” ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 05.12.2018 г.

Пълният текст на поканата може да изтеглете от  ТУК

Образци   ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.11.201г.

„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за избор на изпълнител на доставка със следния предмет:„Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите – до 16:30 ч. на 05.12.2018 г.

Пълният текст на поканата може да изтеглете от  ТУК

Образци   ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2018 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за избор на изпълнител на услуга със следния предмет:„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договориза 2019година:

 • Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;
 • Застраховка „Каско”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
 • Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;
 • Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
 • Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

 

Срок за подаване на оферти:  15.11.2018 г., 10:00 часа.

 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2018 г.

О Б Я В А

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори и СОП на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 10 407 хил. лв.

Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията - до 17:00 часа на 08.11.2018 г., на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71 и да съдържат:

 1. Обща цена на одита;
 2. Брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 082/ 880-800.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2018 г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертите – до 12:00 ч. на 08.11.2018 г.

Пълният текст на поканата изтеглете от ТУК

Методиката за оценка на офертите изтеглете от ТУК

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11.2017г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства– депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срокза подаване на офертите – до 16:00 ч. на 06.12.2017г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

.....................................................................................................................................................

 

20.11.2017г.

 „СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за избор на изпълнител на доставка със следния предмет:„Доставка на газ пропан – бутан за мотокарите на „Свободна зона – Русе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертите – до 16:30 ч. на 30.11.2017 г.

Пълният текст на поканата може да изтеглете от  ТУК

Образци   ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2017г.

„СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за избор на изпълнител на доставка със следния предмет:„Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертите – до 16:30 ч. на 30.11.2017 г.

Пълният текст на поканата може да изтеглете от  ТУК

Образци   ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

          „Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за избор на изпълнител на услуга със следния предмет:„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договориза 2018 година:

-        Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
-        Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
-        Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;
-        Застраховка „Каско”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;
-        Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;
-        Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;
-        Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.


Срок за подаване на оферти:  22.11.2017 г., 10:00 часа.
 

ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЛЯ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ   ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17.10.2017 г.

О Б Я В А

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, набира писмени оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година.

Сумата на актива на баланса и приходите (без оборотните данъци) към 31.12.2016 г. е в размер на 10 298 хил. лева.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ 95 / 2016 г.).

Офертите се представят в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата - до 17:00 часа 27.10.2017 г., в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, административна сграда, ет.3, „Деловодство”. Не се приемат оферти извън указания в обявата срок и такива, които не са внесени в запечатан от подателя плик.

Офертата следва да съдържа минимум следната информация:

1.  Обща цена на одита /лева без ДДС/;
2.  Общ брой работни часове за проверка и заверка;
3.  Общ брой работни часове за текущи консултации;
4.  Срок за изпълнение на услугата;
5.  Начин и условия на плащане;
6.  Срок на валидност на офертата /минимум 90 дни/;
7.  Допълнителна информация - по преценка на офериращия.

Офертите следва да са изготвени на български. Всички разходи по изготвянето и предоставянето им са за сметка на кандидатите.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на горепосочения адрес, както и на тел.: 082/ 880-800, 880-809.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2016 г.

 СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че провежда пазарно проучване за избор на изпълнител със следния предмет:„Доставка на течни горива за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертитедо 16:30 ч. на 04.01.2017г.

Пълният текст на поканата и проекта на договор може да изтеглете от  ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2016г.

„Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че набира писмени оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на Годишния финансов отчет на Свободна зона - Русе” ЕАД за отчетната 2016 година.

Сумата на актива на баланса и приходите (без оборотните данъци) към 31.12.2015 г. е в размер на 10 213 хил. лева.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит (обн. ДВ 95 / 2016 г.).

Молим заинтересованите кандидати да подадат своите оферти в срок до 19.12.2016 г., 16:00 часа, в запечатан непрозрачен плик на адрес гр. Русе 7003, бул. „Тутракан” № 71, административна сграда, ет.3, „Деловодство”, които да съдържат минимум следната информация:

1.    Обща цена на одита /лева без ДДС/;

2.    Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект;

3.    Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект,

4.    Обхвата на услугата;

5.    Срок за изпълнение на услугата;

6.    Начин и условия на плащане;

7.    Срок на валидност на офертата /минимум 90 дни/;

8.    Допълнителна информация - по преценка на офериращия.

Офертите следва да са изготвени на български. Всички разходи по изготвянето и предоставянето им са за сметка на кандидатите.

Събраните оферти ще се предоставят за оценяване и класиране на Одитния комитет на „Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД, гр. София и ще се оценяват по следните три показателя:

Показател 1:

Обща цена на одита /лева без ДДС/

Показател 2:

Общ брой работни часове за проверка и заверка на одитирания обект

Показател 3:

Общ брой работни часове за текущи консултации на одитирания обект

 

За допълнителна информация:

тел.: 082/ 880 800, 082/ 880 809
ел.поща:finance@freezone-rousse.bg

--------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2016г.

СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русесъобщава на всички заинтересовани лица, че провежда пазарно проучване за избор на изпълнител със следния предмет:„Доставка на газ пропанбутан за мотокарите на „Свободна зонаРусе” ЕАД.

Краен срокза подаване на офертитедо 16:30 ч. на 09.12.201г.

Пълният текст на поканата и проекта на договор може да изтеглете от  ТУК

Образци  ТУК

-------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зонаРусе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки, в сила от  15.04.2016 г., обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г., организира процедура по събирането на писмени оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със следния предмет„Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори:

-        Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;

-        Застраховка „Каско”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;

-        Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите, посочени в т. 1.5;

-        Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-        Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

 

Повече информация можете да изтеглите ТУК

---------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2016г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средствадепозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертитедо 16:00 ч. на 17.11.2016г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg