Доставка на природен газ за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
23.10.2019
Възложена

Авариен ремонт за възстановяване на железен път в индустриален жп клон на
14.10.2019
възложена

„Доставка на природен газ за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
20.06.2019
Прекратена

„Доставка на нов газов мотокар с товароподемност до 1,6 тона за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
25.03.2019
Възложена

„Изпълнение на текущи ремонти и поддръжка на обекти на територията на „Свободна зона - Русе”ЕАД по две об. позиции”: ОП №1: „Текущ ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения“; ОП №2: „Текущ ремонт и поддръжка на пътна инфраструктура вертикална планировка“
25.03.2019
Възложена

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД
08.01.2019
Възложена

„Извършване на СМР за доизграждане на метална покривна конструкция на съществуваща сграда „Корпус № 4” в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
11.12.2018
Възложена

„Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД
10.12.2018
Възложена

Доставка на природен газ за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
10.08.2018
Възложена

Изграждане на пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД
10.07.2018
Възложена

„Ремонт и рехабилитация на съществуваща сграда „Корпус № 4” в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
13.02.2018
Възложена

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71
27.11.2017
Възложена

Доставка на природен газ за нуждите на „Свободна зона – Русе” ЕАД
10.10.2017
Възложена

„Ремонт на жп - прелез и прилежаща територия в „Свободна зона – Русе” ЕАД”
07.07.2017
Прекратена

„Извършване на СМР по западна фасада на склад № 1, собственост на „Свободна зона - Русе ЕАД”
07.07.2017
Възложена

Изпълнение на СМР на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - ремонт КПП - вход складова база; ремонт бетонови настилки, вътрешни пътища и тротоари; частични ремонти по хидроизолация покриви Склад № 7 /корпус 15/, Склад № 8 /корпус 16/, Склад № 6 /корп
26.06.2017
Възложена

„Изпълнение на строително монтажни работи на територията на „Свободна зона – Русе” ЕАД по обособени позиции, както следва:
18.05.2017
Прекратена

Извършване на ръчни товаро – разтоварни и претоварни дейности на територията на „Свободна зона – Русе” ЕАД
18.05.2017
Възложена

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на „Свободна зона - Русе” ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71
04.05.2017
Прекратена

„Ремонт на хидроизолацията на покрива на съществуващ склад №6 /корпус 14/, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД”
19.08.2016
прекратена

МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ СЪОТВЕТНОТО МЕНЮ

В ЛЯВО НА ЕКРАНА"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg