20.05.2022 г.
ЗАПОВЕД №108/20.05.2022г. 
ЗА СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК
 
 
27.04.2022 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:
„Депо за светли нефтопродукти“  собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД за срок от 10 (десет) години“
 
 
„Свободна зона – Русе“ ЕАД уведомява, че със Заповед №103/27.04.2022 г. на Изпълнителния директор е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: „Депо за светли нефтопродукти“ собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД за срок от 10 (десет) години“.
 
1. Описание на обектите и начална тръжна цена: 

 

Описание на обекта: Депо за светли нефтопродукти, изградено в поземлен имот 63427.128.46, с площ 31 273 кв.м, ведно със следните подобекти: Възел за претоварене на барджи, Брегоукрепителна стена, сгради: Административна сграда, Помпена станция ППО, Трафопост, Помпена станция ККР, терен пътища и верт. планировка, Ограда на имота. Машини и съоръжения – резервоарен парк – 4 бр. резервуари, Автоизливно устройство, ЖП наливно-изливно устройства, подземни резервоари за бензин,  подземни резервоари за биодизел и добавки, резервоари за ПП вода, Пречиствателна станция за БФВ, Пречиствателна станция за хим. води, Лафетни струйници, технологичен канал под пътя, автоматична бариера,  помпи и тръбопроводи, разположени на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД – гр. Русе,  бул. Тутракан 71, кв. източна промишлена зона, м. Калето.

Документи:

Заповед 

Тръжна документация

Образци на документи

Проект на договор

Обявление за търг

 

 

 

15.08.2016 г.

„СВОБОДНА ЗОНАРУСЕ” ЕАД

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за продажбата на лек автомобил марка Skoda,моделSuperb”, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

1.Описание на обектаАвтомобил маркаSkoda, моделSuperb”, цвят: тъмно сив металик, дата на първоначална регистрация: 08.04.2004 г., пробег – 225 хил. км., начална тръжна цена 4 720 (четири  хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС.

2.Тръжната документация може да бъде получена до 16:30 часа на 30.08.2016 г. от Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД - бул. Тутракан №71, ет.3 или да бъде изтеглена от интернет-страницата на дружеството:  www.freezone-rousse.bg

3.Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на “Свободна зона - Русе” ЕАД всеки делничен ден, преди крайния срок за тяхното подаване, от 9:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Русе, бул. Тутракан № 71.

4.Краен срок за подаване на офертите9:00 часа на 31.08.2016 г.

5.Място и време за оглед на автомобила Оглед на автомобила може да бъде извършван всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа, при предварително подадена заявка на телефон 082/880-800 и 082/880-817.

6.Необходимите документи за участие са посочени в тръжната документация.

за изтегляне - Тръжна документация, Проект на договор

--------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2016 г.

"Свободна зона - Русе"ЕАД, гр. Русе, кани всички заинтересовани лица да предоставят писмени оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за следните услуги:"Извършване на ръчни дейностиразтоварване, натоварване и претоварване на промишлени стоки на територията на "Свободна зона - Русе" ЕАД”.

Срок за подаване на оферти09.06.2016 г., 16:30 ч.

Пълният текст на обявлението можете да изтеглите от ТУК

Образец на оферта и административна справка за участника можете да изтеглите от ТУК

Образец на проекто-договор можете да изтеглите от ТУК

 

----------------------------------------------------------------------------------------

"СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

О Б Я В Я В А: 

Повторен Търг с тайно наддаване за продажбата на лек автомобил марка "Skoda"модел "Superb", собственост на "Свободна зона - Русе" ЕАД.

1. Описание на обектаАвтомобил марка "Skoda", модел "Superb", тип двигател: дизеловцвят: тъмно сив металик, дата на първоначална регистрация: 08.04.2004 г., пробег – 225 хил. км., начална тръжна цена 5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева с ДДС.

2. Тръжната документация може да бъде полученадо 16:30 часа на 06.04.2016 г. от Деловодството на ”Свободна зона - Русе” ЕАД, бул. Тутракан №71, ет. 3.

3. Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на “Свободна зона - Русе” ЕАД всеки делничен ден, преди крайния срок за тяхното подаване, от 9:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Русе, бул. Тутракан №71.

4. Краен срок за подаване на офертите9:00 часа на 07.04.2016 г.

5Място и време за оглед на автомобила Оглед на автомобила може да бъде извършван всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа, при предварително подадена заявка на телефон 082 / 880-800.

6. Необходимите документи за участие са посочени в тръжната документация.

_______________________________________________________________________________________

Тръжната документация за участие можете да изтеглите от ТУК.

Проект на договора можете да изтеглите от ТУК.

Декларации за физически и юридически лица можете да изтеглите от ТУК (в .doc)."СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg