08.12.2015 г.

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че обявява повторна покана за набиране на оферти по текуща процедура за избиране на изпълнител за предоставяне на следните видове финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки,

при условията и критериите за оценяване на офертите, публикувани в първата покана.

Срокза подаване на оферти – до 16:00 ч. на 14.12.2015г.

Пълният текст на поканата изтеглете от  ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

----------------------------------------------------------------------------------------

02.12.2015 г.

Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.38 ал.1, т.1 от Закона за счетоводство и чл.8 от Закона за независимия финансов одит, открива процедура по събирането на писмени оферти за избор на одитор за „Извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Свободна зона - Русе” ЕАД за 2015 година”.

Повече информация можете да изтеглите от ТУК

-------------------------------------------------------------------------

13.11.2015 г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ” ЕАД, гр. Русе,съобщава на всички заинтересовани лица, че открива процедура за набиране на оферти с цел избор на изпълнител за предоставяне на следните финансови услуги:

1.  Услуги по депозиране на свободни парични средства– депозити, разполагаеми средства на дружеството;

2.  Платежни услуги и свързани с тях услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.

Срок за подаване на офертите – до 16:00 ч. на 02.12.2015г.

Пълният текст на поканата изтеглете от   ТУК

Методика за оценка на офертите изтеглете от   ТУК

-------------------------------------------------------------------------

04.11.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с глава II, чл.5, ал.3 от Вътрешните правила за планиране и организиране на процедури за обществени поръчки и контрол на изпълнението на договори за обществени поръчки на „Свободна зона - Русе” ЕАД, организира процедура по събирането на писмени оферти за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга със следния предмет: Избор на застрахователна компания за сключване на следните видове застрахователни договори:

-  Имуществена застраховка на ДМА, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка на ел. оборудване, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка - гражданска отговорност към трети лица;

-  Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включена клауза „Пътна помощ (автоасистанс)” за територията на Република България;

-  Застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилите, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с включен сертификат „Зелена карта” за три от автомобилите посочени в т. 1.5;

-  Застраховка „Трудова и битова злополука” на част от служителите на „Свободна зона - Русе” ЕАД;

-  Застраховка на плаващо съоръжение, собственост на „Свободна зона - Русе” ЕАД.

Повече информация можете да изтеглите от ТУК

------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2015 г.

„Свободна зона – Русе” ЕАД, гр. Русе, съобщава на всички заинтересовани лица, че на основание чл.38 ал.1, т.1 от Закона за счетоводство и чл.8 от Закона за независимия финансов одит, открива процедура по събирането на писмени оферти за избор на одитор за „Извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Свободна зона - Русе” ЕАД за 201година.

Повече информация можете да изтеглите от ТУК"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg