05.01.2022 г.

И Н ФО Р М А Ц И Я

за преценяване необходимостта от ОВОС
съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС
на инвестиционни предложения

 

I.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител по смисъла на ЗООС: СВОБОДНАЗОНА-РУСЕ” ЕАД

ЕИК:117001983

Седалище: гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71;

Представител: Магдалена Иванова – Изпълнителен директор

Пълен пощенски адрес: гр. Русе, бул. „Тутракан” № 71

Ел. поща: manager@freezone-rousse.bg, телефон: 082/880800

Лице за контакти: инж.Чавдар Георгиев;  тел. 0885248700

 

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ОБОСОБЯВАНЕ НА ПАРКИНГ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

(пълният текст изтеглете от тук)

 


 

12.11.2021 г.

                                            У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

„Свободна зона – Русе” ЕАД информира населението на Община Русе, както и всички заинтересовани физически и юридически лица за своето намерение да бъде изработен:

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I-84, кв. 1044, Източна промишлена зона (ИПЗ) по плана на гр. Русе, съответстващ на ПИ 63427.128.84 от КККР на гр. Русе; местност „Калето”, бул. „Тутракан” 71.

Целта на разработването на плана е последваща реализация на инвестиционно предложение: „Паркинг за тежкотоварни камиони”.

 

За допълнителна информация и контакти:

„Свободна зона – Русе” ЕАД, бул. Тутракан 71, п.к. 107, e-mail: trade@freezone-rousse.bg, тел. 082/ 880 800; инж. Чавдар Георгиев – тел. 082/ 880 807"СВОБОДНА ЗОНА- РУСЕ" ЕАД, ЕИК 117001983, гр. Русе 7003, бул. "Тутракан" 71, п.к. 107, тел.: 082/880 800, 082/831 113, e-mail: trade@freezone-rousse.bg